Historik

K-J magasinet

Det vackra bördiga landskapet med omväxlande slättland, lövträdsbeväxta kullar, mörk granskog, berg och glittrande sjöar har lockat bosättare alltfrån yngre stenålder till våra dagar. På ägorna finns flera fornlämningar. Fynd av stenåldersverktyg, enstaka gravhögar och två fornborgar vittnar om tidig bosättning. På Jättberget som stupar ner i Naten finns rester av en fornborg. Försvarsverk behövdes vid vattenvägen som  går här från Nyköping, vidare upp genom Båven, genom Natån och genom sjön Naten och vidare upp mot Mälaren. I den äldsta bevarade skriften från 1368 kallas gården Naethlastom, “Gården vid Naten” och namnet skrevs senare Nässelsta. Ägarna är härefter dokumenterade. Per Christersson (Siöblad), amiral och riksråd, var ägare till Nässelsta 1562 och tilldelades säterifrihet; gården hette härefter Nässelsta säteri tills namnet med CC Stiernefelt som ägare 1815 med Kungl.Maj:ts tillåtelse ändrades  till Stjärnhovs säteri.

Nässelsta

Den första huvudbyggnaden i sten uppfördes 1680 då gården ägdes av Anna Catharina Rosenhane, dotter till den store jorddrotten Schering Rosenhane. Den var en ståndsmässig byggnad med djupa källarvalv och tjocka väggar och utgör nu Västra flygeln. Med början 1760 uppfördes efter ritningar av kapten Carl Wijnbladh en ny huvudbyggnad och en flygelbyggnad. Park och trädgårdar anlades och gården blev ett praktexempel på en välordnad rokokoanläggning. Under tiden härefter utökades huvudanläggningen med en landskapspark. Av kartor från 1805 och bilder framgår att parkanläggningen vid denna tid nått sin höjdpunkt.

1862 drogs järnvägen genom Gryts socken och stationssamhället Stjärnhov växte fram. Stjärnhovs säteri ägdes 1867 – 1931 av kapten Carl Grewesmühl och hans döttrar. Gården gick en ny storhetstid till mötes. Jordbruket moderniserades, nya träd och växter planterades, trädgårdarna omskapades i tidens smak och trädgårdsprodukter blev en väsentlig inkomstkälla. På gården fanns 1916 bl a 65 mjölkkor, 3 tjurar, 15 hästar, 6 par oxar, 4 smågrisar och 28 får.

Stjärnhovs säteri förvärvades 1998 av familjen Adlercreutz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *